ប្រយត្ន័សុខភាពផងបងប្អូន!! រកឃើញស្មងគោ និងក្រចកជើងគោ នាំចូលខុ សច្បា ប់ពីវៀតណាម ចំនួន…

(ស្វាយរៀង)៖ នៅថ្ងៃទី២៨ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២០នេះ មន្ត្រីសាខាការ ពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រា បការក្លែ ងបន្លំ(ក.ប.ប)សាខាខេត្តស្វាយរៀង បានបង្ក្រា ប ការដឹកជញ្ជួនស្មងគោនិងក្រចកជើងគោខុ សច្បា ប់ពីប្រទេសវៀតណាមជាង២តោន នាំចូលតាមច្រកទ្វារអន្ត រជាតិបាវិត។

ដោយបានទទួលការស្នើសុំកិច្ចសហការពីសាខាគយ និងរដ្ឋាករខេត្តស្វាយរៀង មន្ត្រីសាខាក.ប.បខេត្តស្វាយរៀង បានចុះពិនិ ត្យស្មងគោនិងក្រចកជើងគោនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាម,តាមច្រកអន្តរជាតិបាវិត,ខេត្តស្វាយរៀង ក្នុងនោះមន្ត្រីជំនាញបានយកក្រចកជើងគោ មកពិនិ ត្យនៅមន្ទីពិសោ ធន៍ខ្នាតតូចរបស់សាខា ក.ប.បស្វាយរៀង ដើម្បីស្វែងរកសារ ធាតុគី មីហា មឃា ត់ ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពា ល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋ។

លទ្ធផលក្រោយការចុះអនុវត្តការងារ មន្ត្រីជំនាញពុំរកឃើញមានសារធាតុគី មី(Formalin)ទេ។ ប៉ុន្តែមន្ត្រីបានពិនិ ត្យឃើញថា ក្រចកជើងគោចំនួន១២០កេស ស្មើនឹង២៤០០គីឡូក្រាម ឃើញថាគ្មានឯកសារបញ្ជាក់ពីប្រភពដើមនិងគ្មានលិខិ តអនុញ្ញាតនាំចូលព្រម ទាំងការដឹកជញ្ជូនគ្មានលក្ខណបច្ចេ កទេស(ទូខ្លាស្សសេ)។

មន្ត្រីបានធ្វើកំណត់ហេ តុដកហូត ក្រចកជើងគោទាំងនោះធ្វើការដុ តកម្ទេចចោ ល នៅនៅទីលានចា ក់សំរាមក្រុងស្វាយរៀង,ខេត្តស្វាយរៀង។ ក្នុងការកម្ទេ ចចោ លមានការសហ ការ ពីអជ្ញា ធរដែនដី និងសាខាគយខេត្តស្វាយរៀងផងដែរ៕