អ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ​សេដ្ឋ​កិច្ច​អះអាង​ថា កម្ពុជា​បាន​នាំ​បន្លែ​ចូល​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស​ចន្លោះ​ពី​២០០​តោន​ទៅ​ជាង​៤០០​តោនក្នុង​មួយ​ថ្ងៃដែល​ភាគ​ច្រើន​នាំ​ចូល​ពី​ប្រទេស​វៀត​ណាម​និង​ថៃ​…

អ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ​សេដ្ឋ​កិច្ច​អះអាង​ថា កម្ពុជា​បាន​នាំ​បន្លែ​ចូល​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស​ចន្លោះ​ពី​២០០​តោន​ទៅ​ជាង​៤០០​តោនក្នុង​មួយ​ថ្ងៃដែល​ភាគ​ច្រើន​នាំ​ចូល​ពី​ប្រទេស​វៀត​ណាម​និង​ថៃ​ហើយ​គិត​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​គឺ​កម្ពុជា​ត្រូវ​ចំណាយ​អស់​ប្រមាណ​២០០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​។

​ដោយ​ឡែក​ហាង​អាហារ​ល្បី​ឈ្មោះ​មួយ​បាន​ប្រមូល​បន្លែ​ដ៏កម្រ​របស់​ខ្មែរ​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​មក​ដាក់​បង្ហាញ​ជូន​សាធារណៈ​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ជា​លើ​ដំបូងខណៈ​នៅ​លើ​ទី​ផ្សារ​ភាគ​ច្រើន​មិន​មាន​លក់​ឡើយ​។​
ប្រភពអត្ថបទ៖rfi