ប្រភេទពស់ដែលបង្ករគ្រោះថ្នាក់ញឹកញាប់ដល់មនុស្សនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសក្តៅហើយសើម ដូចនេះសំបូរសត្វមានពិសជាច្រើន។ ហើយក្នុងចំណោមនោះពស់បង្ករគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះ ជាប្រភេទពស់ ដែលបង្ករគ្រោះថ្នាក់ ញឹកញាប់ ដល់មនុស្សនៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៖

១) ពស់វែកក្របី

២) ពស់វែកដំបូក

៣) ពស់វែករនាម

៤) ពស់ខ្លួនសរ​-ខ្មៅ

៥) ពស់ខ្លួនលឿង​-ខ្មៅ

ដូចនេះហើយពេលឃើញពស់ប្រភេទទាំងអស់នេះសូមជៀសអោយឆ្ងាយ៕