ជួយស៊ែរឲ្យបងប្អូនបានដឹងផង! អ្នកណាលួចចម្លងអ្នកណា អ្នកណាលួចរបស់អ្នកណា ថៃចោទខ្មែរយើងថាច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្លងរឿងគេ ឥលូវនេះថៃបានចម្លងទាំងយន្តនិងអក្សរដែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​រជារបស់ខ្មែរយើង…(មានរូបភាព)

ជួយស៊ែរឲ្យបងប្អូនបានដឹងផង! អ្នកណាលួចចម្លងអ្នកណាអ្នកណាលួចរបស់អ្នកណា ថៃចោទខ្មែរយើងថាច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្លងរឿងគេឥលូវនេះថៃបានចម្លងទាំងយន្តនិងអក្សរដែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​រជារបស់ខ្មែរយើង…(មានរូបភាព)
ប្រិយមិត្តភាគច្រើនប្រាកដជាបានដឹងហើយ ដែលខាងស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏របស់ខ្មែរយើងត្រូវបានខាងថៃថាមិនចេះផលិតដោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្លួនឯងចាំតែលួចចម្លង ហើយពេលនេះពួកគេត្រៀមប្ដឹង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយ ។ ការរៀបចំពាក្យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បណ្ដឹងនេះក្រោយពីមានផ្ទុះការរិះគន់មួយពេញបណ្តាញសង្គមថៃ ពាក់ព័ន្ធការចោទ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថារឿងភាគទូរទស្សន៍ខ្មែរ ពិសស្នេហ៍ របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ៥បានលួចចម្លងរឿងពីរឿងល្បីរបស់រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បស់ថៃ Pidsawat ។

ទាក់ទិននឹងរឿងនេះដែរស្រាប់តែមានការបង្ហាញពីខ្សែភាពយន្តភា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គថៃ របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ1ONE31របស់ប្រទេសថៃ បានថតភាពយន្តភាគរឿង: ហិប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដាក់វិញ្ញាណ បានលួចចម្លងយន្តនិងអក្សរខ្មែរយកទៅប្រើប្រាស់។ ថៃបា​​​​​​​​​​​​​​នលួចចម្លងនេះជាភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់ក្រលែត ខាងក្រោម​​​​​​​​​​​​នេះគឺជាយន្តគាថាខ្មែរ រួមទាំងអក្សររប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស់ខ្មែរយើង100%។

ថៃចោទខ្មែរយើងថាច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្លងរឿងគេ ឥលូវនេះថៃបានចម្លងទាំងយន្តនិងអក្សរដែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​រជារបស់ខ្មែរយើង។ អ្នកណាលួចចម្លងអ្នកណា អ្នកណាលួចរបស់អ្នកណា៕ ការពិត​​​​​​​​​​ប៉ុណ្ណឹងហើយ បើថៃថាជារបស់គេទៀត​​​​​​​​​​​​ចប់ហើយ ៕