បងប្អូនសូមជួយស៊ែរបន្តផង ! អគ្គិសនីកម្ពុជាផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា……

បងប្អូនសូមជួយស៊ែរផង អគ្គិសនីកម្ពុជា ផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងក្នុងខេត្តកណ្ដាល និងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ។


(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការប្រកាសផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួន ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងក្នុងខេត្តកណ្ដាល និងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់ការងារជួសជុលដំឡើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវផងដែរ៕