ជួយស៊ែរឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានដឹងផង ! កម្រងរូបភាពទាំងអស់នេះ គឺជាឯកសារដ៏សំខាន់ សំរាប់កូនខ្មែរ គ្រប់រូបធ្វើការសិក្សា យល់ដឹង ពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួន…(មានរូបភាពជាច្រើន)

រូបភាពទាំងអស់នេះ គឺជាឯកសារដ៏សំខាន់ សំរាប់កូនខ្មែរ គ្រប់រូបធ្វើការសិក្សា យល់ដឹង ពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួន ។ ត្រូវស្គាល់អ្វីដែលជារបស់ខ្លួន កុំឲ្យមិនស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ ហើយឃើញអ្នកជិតខាងខ្លួនដែលលួចទៅគេ នៅនិយមបង្ហាញ យូរទៅក៏ថាជារបស់គេ។ វប្បធម៏ ប្រពៃណីជាតិ នៅគង់វង្សស្ថិតស្ថេរ អាស្រ័យលើយុវជនទាំងអស់គ្នានេះឯង។

តែបើយុវជនយើង មិនចាប់អារម្មណ៍ មិនចង់ដឹងលឹ មិនមានការយល់ដឹង ពីប្រវត្តិសាស្រ្តខ្លួននោះទេ មិនយូរទេយើងនឹងក្លាយជាជនជាតិភាគតិច រឺជាជនជាតិថ្មីរស់នៅលើទឹកដីខ្លួនឯង សិក្សារៀនសូត្រ យល់ដឹងតែពីបរទេស ភ្លេចនឹងលេងស្គាល់នូវអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនអស់។ យុវជនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថា អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាបុគ្គលដ៏សំខាន់សំរាប់ប្រទេសជាតិ ។ ជួយស៊ែរអោយបងប្អូនខ្មែរយើងបានដឹងផង…