លោក សុខ សុវណ្ណវឌ្ឍនា សាប៊ុង (William) អោយបងប្អូនខ្មែរ ពិចារណាថា ចិនឆ្កួត ឫនរណាជាអ្នកឆ្កួតឲ្យពិតប្រាកដ…

លោក សុខ សុវណ្ណវឌ្ឍនា សាប៊ុង (William) អោយបងប្អូនខ្មែរ ពិចារណាថា ចិនឆ្កួត ឫនរណាជាអ្នកឆ្កួតឲ្យពិតប្រាកដ..
អូន ៖ បងអេីយចិននោះល្ងង់ណាស់ទិញដីខ្ញុំគេហ៊ានអោយ១០លាន
ខ្ញុំ ៖ អឺ បេីឃ្លានលុយលក់ទៅចឹង
ប្អូន ៖ លក់ហេីយធ្វេីអីទៀតបង ?
ខ្ញុំ ៖ អឺ ហែងយកលុយ ១០លាននឹង ហេីយបូកថែម ១០លានទៀត យកទៅទិញដីហ្នឹងពីចិនវិញ វាលក់អោយហែងអត់ ?
ប្អូន ៖ វាច្បាស់ជាមិនលក់ទេបង !!

ខ្ញុំ ៖ អឺ ចុះបេីមនុស្សម៉ាស្រុកគិតដូចហែងទាំងអស់ វាខុសអីពីលក់ប្រទេសអោយគេ ? ពេលនោះលុយហែងនឹងចាយក្រោមអាណានិគមចិនទៅ , ហែងគិតថាហែងលក់ដីអោយចិនបានថ្លៃ តែហែងគ្មានវាសនាមានលុយទិញដីនោះវិញទេ ថ្ងៃមួយចិននិងក្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធដីធ្លី ពេលនោះគិតយ៉ាងណា ។

ត្រឹមខ្មែរជាម្ចាស់ដីធ្លី បន្ទប់ជួលមួយខែ ១០០ កម្មករដេកមួយបន្ទប់ប្រជ្រៀត៥នាក់ , ផ្ទះធម្មតាមួយខ្នង៥ម៉ឺន បុគ្គលិកធ្វេីការកន្លះជីវិតមិនទាន់បានផ្ទះនៅផង ចុះទម្រាំចិនក្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធដីធ្លីអស់នោះ តេីពួកយេីងមិនដេីរដេកតាមថ្នល់ទៅហេីយទេឬ ? បេីវាទិញដីយេីងថ្លៃ វាសង់ផ្ទះលក់ថ្លៃ ធ្វេីបន្ទប់ជួលថ្លៃ ឯប្រាក់ខែយេីងតិចនោះ ។

«សុំពិចារណាអោយបានម៉តចត់ ចិនជាមនុស្ស មិនមែនឆ្កួតទេ»
កុំឃេីញចិនកាន់លុយមកទិញដីក្នុងតម្លៃថ្លៃ គិតថាវាឆ្កួត យកពាក្យខ្ញុំនិយាយគិត១ម៉ោងទៅ យេីងនឹងដឹងថានរណាឆ្កួតពិតប្រាកដ
ពេលនេះវាមកទិញដោយមានអ្នកតំណាងជំនួសបាំងមុខ មេីលច្បាប់សញ្ជាតិថ្មីមេីល នៅតែ៧ឆ្នាំ វិនិយោគតែប៉ុន្មានលានដឹងតែបានសញ្ជាតិបាត់ទៅហេីយ
ប្អូន ៖ បងអេីយចិននោះល្ងង់ណាស់ទិញដីខ្ញុំគេហ៊ានអោយ១០លាន

ខ្ញុំ ៖ អឺ បេីឃ្លានលុយលក់ទៅចឹង
ប្អូន ៖ លក់ហេីយធ្វេីអីទៀតបង ?
ខ្ញុំ ៖ អឺ ហែងយកលុយ ១០លាននឹង ហេីយបូកថែម ១០លានទៀត យកទៅទិញដីហ្នឹងពីចិនវិញ វាលក់អោយហែងអត់ ?
ប្អូន ៖ វាច្បាស់ជាមិនលក់ទេបង !!

ខ្ញុំ ៖ អឺ ចុះបេីមនុស្សម៉ាស្រុកគិតដូចហែងទាំងអស់ វាខុសអីពីលក់ប្រទេសអោយគេ ? ពេលនោះលុយហែងនឹងចាយក្រោមអាណានិគមចិនទៅ , ហែងគិតថាហែងលក់ដីអោយចិនបានថ្លៃ តែហែងគ្មានវាសនាមានលុយទិញដីនោះវិញទេ ថ្ងៃមួយចិននិងក្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធដីធ្លី ពេលនោះគិតយ៉ាងណា ។

ត្រឹមខ្មែរជាម្ចាស់ដីធ្លី បន្ទប់ជួលមួយខែ ១០០ កម្មករដេកមួយបន្ទប់ប្រជ្រៀត៥នាក់ , ផ្ទះធម្មតាមួយខ្នង៥ម៉ឺន បុគ្គលិកធ្វេីការកន្លះជីវិតមិនទាន់បានផ្ទះនៅផង ចុះទម្រាំចិនក្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធដីធ្លីអស់នោះ តេីពួកយេីងមិនដេីរដេកតាមថ្នល់ទៅហេីយទេឬ ? បេីវាទិញដីយេីងថ្លៃ វាសង់ផ្ទះលក់ថ្លៃ ធ្វេីបន្ទប់ជួលថ្លៃ ឯប្រាក់ខែយេីងតិចនោះ ។

«សុំពិចារណាអោយបានម៉តចត់ ចិនជាមនុស្ស មិនមែនឆ្កួតទេ»
កុំឃេីញចិនកាន់លុយមកទិញដីក្នុងតម្លៃថ្លៃ គិតថាវាឆ្កួត យកពាក្យខ្ញុំនិយាយគិត១ម៉ោងទៅ យេីងនឹងដឹងថានរណាឆ្កួតពិតប្រាកដពេលនេះវាមកទិញដោយមានអ្នកតំណាងជំនួសបាំងមុខ មេីលច្បាប់សញ្ជាតិថ្មីមេីល នៅតែ៧ឆ្នាំ វិនិយោគតែប៉ុន្មានលានដឹងតែបានសញ្ជាតិបាត់ទៅហេីយ ។