ជួយស៊ែរបន្តផង! មិនបានមើលប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយ សូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចំពោះផលិតផលដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមទាំងអស់ ព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាព…

ហ្វេសប៊ុក ៖ រូបភាពមួយន្លឹកត្រូវបានទទួលរងការរិះគន់ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទាំងពិភពលោក និងមានការខ្ពើមរអើមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកន្លែងផលិតងៀត​​ បបែល យ៉ាហឺ ដែលគ្មានអនាម័យ មួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ដែលផលិតគ្រឿងទេសគ្មានគុណភាពនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកបរិភោគទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក ជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជា ។

យ៉ាងណាមិញសូមដាស់តឿនទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាផងដែថា សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចំពោះផលិតផលដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមទាំងអស់ ពីព្រោះប្រទេសនេះភាគច្រើនគឺផលិតមិនបានគិតពីគុណភាពនោះទេ ផលិតឲ្យតែបានៗរួចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស ដោយមិនខ្វល់ពីការស្លាប់រស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ទេ ។