រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចអនុវត្តនូវវិធា នការច្បា ប់បន្ថែមចំពោះបុគ្គល និងទីតាំងដែលមិនសហការនូវវិធានការទាំង៣ ចំណុចនេះ…

(ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានឲ្យដឹងថា ដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារទ ប់ស្កា ត់ការរី ករា លដាលនៃជំ ងឺកូវី ដ១៩ ក្នុងសហគម ន៍រាជរដ្ឋាភិបាល យល់ព្រមជាគោលការណ៍ឲ្យអនុវត្តនូវវិធា នការច្បា ប់បន្ថែមចំពោះបុគ្គ ល និងទីតាំងដែលមិនសហការនូវវិធា នការចំនួន៣ ចំណុចរួមមាន៖

ទី១៖ ចំពោះជនបរទេស ត្រូវបណ្ដេ ញចេញពីកម្ពុជា និងហាមចូលប្រទេសសារជាថ្មី
ទី២៖ ចំពោះជនជាតិខ្មែរ ត្រូវចាត់វិធា នការតាមផ្លូវច្បា ប់
ទី៣៖ ចំពោះទីតាំង ត្រូវដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណ និងបិទអាជីវកម្មក្នុងទីតាំង។ ប្រភព៖ ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ទទក-TVK