មិនគួរឱ្យជឿ!! រកឃើញដានជើ ងម នុស្សយ៉ាងធំអាយុកាល២៩០លានឆ្នាំ ធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញទ័លគំ និត…(មានវីដេអូ)

បរទេស៖ ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបខ្លះហើយថា ផ្ទាំ ងថ្មក្នុងអំឡុ ងពេល​Permianអាយុកាលពី២៩៩ ទៅ២៥១លានឆ្នាំមុន ត្រូវបានរកឃើញនៅ New Mexico ដែលនៅលើផ្ទាំងថ្មនេះមានបន្សល់ទុកនូវដានជើងម នុស្សដែលមានអាយុកាលជិត២៩៩លានឆ្នាំ។

ប៉ុន្តែក្នុងពេលរាប់រយលានឆ្នាំមុននោះ មិនមានមនុស្សនៅលើផែនដីនោះទេបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវកន្លងមក។ យ៉ាងណាមិញ បើយើងឧប មាថានេះជាដានជើងមនុស្សពិត នោះមានន័យថាមានជីវិតម នុស្សនៅលើផែនដីតាំងពីរាប់លានឆ្នាំមុន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លើសពីនេះ បច្ចុប្បន្នមានត្រឹមតែទ្រឹស្តីដែលគាំទ្រដោយការរកឃើញដែលមានលក្ខណៈចម្រូ ងច ម្រាស ដូចជាទ្រឹស្តី ‘Zapata Print’ ឬ ‘Zap ata track’ ដែលរកឃើញនៅ New Mexico នេះជាដើម។ បញ្ហាច ម្រូងចម្រា សពា ក់ព័ន្ធនឹងដានជើ ងនេះគឺថា អាយុកាលនៃផ្ទាំ ងថ្មដែលមានបន្សល់ដានជើ ងម នុស្សនេះគឺក្នុងអំឡុុងពេល Permian ពី ២៩៩ ទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​២៥១លានឆ្នាំមុន ដែលជាពេលមុនមានប ក្សី និងដាយណូ ស័រទៅទៀត ហើយអំឡុងពេលនេះត្រូវបានប ញ្ចប់ដោយហេតុ ការណ៍ផុ តពូ ជនៃជីវិតនៅលើផែនដីដ៏ធំ ដែលក្នុងនោះ៩០%នៃប្រភេទជីវិ តក្នុងទឹក និង៧០%នៃប្រភេទជីវិតលើគោកបានស្លា ប់ ៕ តើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរ? សូមទ ស្សនាវី ដេអូនៅខាងក្រោម៖