ផ្អើល!! កម្មករស្តារលូ ២ ទៅ ៣ នាក់បានដួ លស ន្ល ប់ក្នុងលូ បន្ទាប់ពី…

(ក្រុងព្រះសីហនុ)៖ នារសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នេះ ខណៈពេលនេះមានករ ណីកម្មករស្តារលូ ២ ទៅ ៣ នាក់បានដួ លស ន្ល ប់ក្នុងលូ បន្ទាប់ពីចូលស្តារលូ ជ្រៅពេ កខ្វះខ្យ ល់អ៊ុកសុីសែន ទើបបណ្តាលសន្ល ប់បា ត់ស្មា រតីបែបនេះ ។

យ៉ាងណាមិញនេះគឺគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមប៉ុណ្ណោះដែលខាងយើងទទួលបាន ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណា ក្រោយពេលសមត្ថកិ ច្ចធ្វើកោស ល្យវិច័យរួច យើងនិងលម្អិតនៅពេលក្រោយទៀត៕