ព្រឹកនេះ!! ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើ ញអ្នកឆ្ល ងកូវី ដ១៩ ថ្មីចំនួន២៥ នាក់ បន្ថែមទៀត…

យោងរតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នេះបានឲ្យដឹងថា កាលពីថ្ងៃមិ្សលមិញនេះ ក្រសួងបានរកឃើ ញអ្នកឆ្ល ងកូវី ដ១៩ថ្មីចំនួន ២៥ នាក់បន្ថែមទៀត ហើយក្នុងនោះក៏មានរកឃើ ញអ្នកព្យាបា លជាសះស្បើយចំនួន ៣ នាក់ផងដែរ។

ដូចនេះគិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ កុម្ភៈ នេះអ្នកជំ ងឺកូវី ដ១៩ នៅកម្ពុជាបានកើ នឡើងសរុបចំនួន ៥៩៣នាក់ (ក្នុងនោះមានស្រី២៣១នាក់ បុរស៣៦២នាក់) និងអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយបានកើ នឡើងដល់ ៤៧៥ នាក់ (ក្នុងនោះស្ដ្រី ១៦៨នាក់ បុរស ៣០៧ នាក់) ខណៈអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបា លជំ ងឺមានសរុបចំនួន ១១៦ នាក់ (ក្នុងនោះមានស្រ្ដី ៦២ នាក់ និងបុរស ៥៤ នាក់។

តាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួង អ្នកឆ្ល ងថ្មីទាំង ២៥ នាក់នេះរួមមាន ជនជាតិខ្មែរ ៤ នាក់ ជនជាតិចិន ២០ នាក់ និងជនជាតិវៀតណាមចំនួន ១ នាក់ផងដែរ។ សូមអានសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងខាងក្រោមដើម្បីទទួលជ្រាបព័ត៌មានកាន់តែលម្អិត៖