ប្លែកណាស់! នៅអ៊ីស្រាអែល យកបារ៍ធ្វើកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង ហើយថែមទាំង Free ស្រា បៀ ឲ្យផឹ កទៀត ព្រោះតែ…(មានវីដេអូ)

បរទេស៖ អ៊ីស្រាអែលបានបើកមជ្ឈមណ្ឌលចា ក់វ៉ាក់សាំងកូវីដក្នុងបារ៍មួយរួចផ្តល់ជូន ស្រា បៀរ ឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកដែលចា ក់ ថ្នាំ ប ង្ការដើម្បីលើកទឹកចិត្តយុវជនឱ្យទទួលវ៉ាក់សាំង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បារ៍ឈ្មោះថា Jenia ក្នុងទីក្រុង Tel Aviv ដែលបិទទ្វារយូរមកហើយក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះ ជំ ងឺ រា តត្បា ត

បានបើកទ្វារបម្រើដល់អតិថិជននូវវ៉ាក់សាំងនិង ស្រា បៀរ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ១៨ កុម្ភៈ។ ប្រជាជនជាង ៤៣ ភាគរយនៃប្រជាជនសរុប ៩ លាននាក់របស់អ៊ីស្រាអែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer យ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់មួយដូស ហើយភាគច្រើនក្នុងចំណោមនោះជាមនុស្សវ័យចំណាស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែមានការបារម្ភថា មនុស្សវ័យក្មេង ដែលមានហានិភ័ យតិចជាងពីកូវី ដ នឹងមិនចង់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងទេ ជាហេតុនាំឱ្យមានគំនិតថ្មីនេះដើម្បីល្បួ ងពួកគេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អតិថិជនឈ្មោះ May Perez ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សប៉ុន្មានសិបនាក់ដែលមកទទួលវ៉ា ក់សាំង និយាយថា

“ខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសល្អដើម្បីមកទទួលវ៉ា ក់សាំង ព្រោះខ្ញុំគ្មានពេលនិងមិនអាចទៅកន្លែងផ្សេងបានទេ”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ៊ីស្រាអែលត្រូវបានកោតសរសើរចំពោះការបើកកម្មវិធីចា ក់វ៉ា ក់សាំងឈ្នះដាច់គេលើពិភពលោក ដោយបានចា ក់ ថ្នាំ ប ង្ការដល់ប្រជាជនច្រើនជាងប្រទេសណាៗទាំងអស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្តែអត្រាមនុស្សមកទទួលវ៉ា ក់សាំងបានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់នៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ ខណៈកម្មវិធីចា ក់វ៉ា ក់សាំងបានពង្រីកដល់មនុស្សចាស់ មនុស្សងាយ រ ង គ្រោះ និង ក្រុមមនុស្សមានហានិភ័ យទាប៕