បាត់មុខច្រើនឆ្នាំ ទើបតែសាងកេរ្តិ៏ឈ្មោះវិញ ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ការងារកំពុងចាប់ផ្តើម ស្រាប់តែលោក សាន ផានិត ជួប រឿ ង ស៊យបែបនេះទៅវិញ

ហ្វេសបុក៖ តាមចម្រៀងជើងចាស់ លោក សាន ផានិត ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ រូបលោកកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រឡើងវិញ បន្ទាប់បាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពិតណាស់កេរ្តិ៏ឈ្មោះរបស់លោកល្បីតាមរយៈបទ «ជាប់រវល់» ហើយលោកក៏បានសាងកេរ្តិ៏ឈ្មោះឡើងវិញ តាមរយៈបទនេះផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយឡែកថ្មីៗ លោកស្រាប់តែ រ ង គ្រោះ ខណៈកាងារទើបនិងចាប់ផ្តើមមាន និង Show នៅខាងមុខនេះខ្លះៗផង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើតាមគណនីរបស់លោក បានបង្ហោះថា៖ “ហុី ! ខ្ញុំហើយខ្ញុំ កាងារទើបនិងចាប់ផ្តើមមាន និងShowនៅខាងមុខខ្លះផង សែដណាស់ ក្រពប់ខ្ទះ ខ្លា ញ់ ស្រោ ច លើជើងចូល៣ថ្ងៃហើយ”៕